Oferta kancelarii


PRAWO ADMINISTRACYJNE
zagadnień m.in. w w procesach budowlanych (m. in. uzyskiwanie warunków zabudowy, pozwoleń na budowę, formalnoprawne przygotowywanie inwestycji budowlanych), w sprawach naruszeń koncesji, w sprawach dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce, a także w sprawach z zakresu ochrony środowiska.

PRAWO CYWILNE
W ramach świadczonych przez zespół Kancelarii usług mieści się doradztwo w zakresie prawa cywilnego. Przygotowujemy wszelkiego rodzaju umowy (m.in. listy intencyjne, porozumienia, umowy nazwane, umowy nienazwane, w tym w szczególności pod konkretne projekty inwestycyjne) oraz reprezentujemy naszych Klientów na każdym etapie negocjacji. Doradzamy na gruncie prawa nieruchomości, w szczególności w postępowaniach dotyczących stwierdzenia zasiedzenia, zniesienia współwłasności, ustanowienia służebności, rozwiązywania sporów pomiędzy współwłaścicielami, w sprawach eksmisyjnych, o ochronę własności i posiadania, w sprawach dotyczących najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, w sprawach z zakresu postępowania wieczystoksięgowego. Reprezentujemy Klientów w sprawach z zakresu prawa spadkowego (m.in. stwierdzenie nabycia spadku, zachowek,), a także w wszelkiego rodzajach spraw wynikających z stosunków zobowiązaniowych (m.in. dochodzenie należnego odszkodowania, wykonywanie oraz nie wykonywanie zobowiązań). Ponadto świadczymy usługi w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego w szczególności w sprawach o rozwód, separacje i alimenty.

PRAWO KORPORACYJNE ORAZ PRAWO RYNKU KAPITAŁOWEGO
Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną spółkom prawa handlowego. Posiadamy bogate doświadczenie w zakładaniu spółek - od wyboru optymalnej struktury pod konkretną działalność do uzyskania postanowienia Sądu o wpisie do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Istniejącym spółkom doradzamy w zakresie bieżących spraw korporacyjnych. Przygotowujemy projekty zmian umów spółek, dokumentację związaną ze zgromadzeniami wspólników jak również akty wewnętrzne regulujące funkcjonowanie organów spółek. Prowadzimy procesy łączenia i przekształcenia spółek. Posiadamy również doświadczenie w reprezentowaniu spółek w postępowaniach przed sądami gospodarczymi (w tym sądami rejestrowymi oraz ds. upadłości) w zakresie prawa korporacyjnego. Świadczymy usługi na rzecz wspólników spółek prawa handlowego, w szczególności poprzez przygotowywanie projektów umów i porozumień regulujących wzajemne relacje pomiędzy wspólnikami. Pomagamy również w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego oraz świadczymy usługi doradcze w wyżej wymienionym zakresie.

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu bieżącej obsługi małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Kompleksowo przygotowujemy wszelkie dokumenty pracownicze (umowy o pracę, o zakazie konkurencji, stosowne oświadczenia, kontrakty menedżerskie, wypowiedzenia umów o pracę). Na zlecenie Klientów przygotowujemy wymagane prawem regulaminy pracy, wynagradzania. Reprezentujemy zarówno pracowników jak i pracodawców w postępowaniach przed Sądem Pracy. Ponadto specjalizujemy się w postępowaniach odwoławczych przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

PRAWO KONKURENCJI I WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
Zespół Kancelarii prowadzi sprawy z zakresu prawa konkurencji i własności intelektualnej. Reprezentujemy Klientów w sporach przedsądowych i sądowych z zakresu nieuczciwej konkurencji. Przygotowujemy opinie i doradzamy naszym Klientom, jak w praktyce wypełniać prawa i obowiązki wynikające z prawa konkurencji.

POSTĘPOWANIE I MEDIACJA
Kancelaria reprezentuje swoich Klientów we wszelkich postępowaniach cywilnych oraz administracyjnych. Prowadzimy w imieniu Klientów postępowania w zakresie windykacji należności. Chcąc wspierać naszych Klientów w rozwoju ich biznesu – wszelkie spory staramy się rozwiązywać w sposób pozasądowy dążąc do optymalizacji czasu i kosztów Klienta.