Współpraca


Przyjęcie zlecenia do realizacji jest w porozumieniu z Klientem każdorazowo poprzedzone ustaleniem wysokości oraz formy wynagrodzenia. Kancelaria proponuje trzy warianty rozliczeń:

Wariant godzinowy - Wynagrodzenie obliczane w oparciu o stawkę godzinową stanowi iloczyn godzin poświęconych na zlecone zadanie i uprzednio ustalonej stawki godzinowej. Na koniec każdego miesiąca lub po wykonaniu zleconego zadania Klient otrzymuje szczegółowe zestawienie czynności wykonanych przez Kancelarię.

Wariant ryczałtowy - Ryczałtowa forma rozliczeń za zlecone zadanie obejmuje wynagrodzenie stałe . W zależności od rodzaju świadczonych usług proponujemy następujące sposoby ustalania honorarium:

  • bieżąca obsługa prawna – ten system rozliczeń przewiduje stałą kwotę wynagrodzenia za ustaloną liczbę godzin pracy Kancelarii w danym miesiącu. Ten wariant pozwala na optymalizację ponoszonych kosztów obsługi prawnej. W końcowym rozliczeniu stawka za godzinę pracy Kancelarii jest niższa niż stawka za godzinę pracy w systemie godzinowym.
  • wynagrodzenie za prowadzone postępowania sądowe – obowiązuje stała kwota wynagrodzenia ryczałtowego oraz wynagrodzenie dodatkowe za każdorazowe reprezentowanie podczas rozpraw; tak ustalone wynagrodzenie obejmuje pisma procesowe przygotowywane w toku postępowania.
  • wynagrodzenie za dochodzenie roszczeń pieniężnych – ten system rozliczeń dedykowany jest dla Przedsiębiorców, którzy mają problemy z wyegzekwowaniem należnych im świadczeń wynikających m.in. z wystawionych faktur VAT dotyczących bieżącej działalności gospodarczej. System ten pozwala naszym Klientom na minimalizację ponoszonych kosztów obsługi prawnej, ponieważ obejmuje wyłącznie niską kwotę za prowadzenie całego postępowania natomiast koszty zastępstwa procesowego, wynikające z Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych, które są zasądzane w wyroku podlegają egzekucji od dłużnika.

Wariant success fee - Proponowana w ramach tego wariantu forma rozliczenia obejmuje ustaloną niską kwotę wynagrodzenia ryczałtowego oraz dodatkowe honorarium za pomyślny wynik sprawy.